10-01-2016

Χωρισταὶ Καταλανοὶ ἄρξουσιν

Τέλος μέν οἱ βουλόμενοι τὴν Καταλονίαν ἀποχωρῖσαι ἀπὸ τῆς ἄλλης Ἱσπανίας καινὴν ἄρχην πεπλάκασιν. Ὡμολογήκασι γὰρ τὸν τῆς χωρᾶς ἄρχοντα Ἄρθυρ Μὰς δεῖν τὴν δύναμιν διαδοῦναι τῷ Καρόλῳ Πουίγδεμοντ ἄρτι γε ἄρχοντι τῆς πόλεως Ζιρόνας (Girona), ὃς πάσαις ταῖς ἑταιρείαις ἀρήρεκε. Μέχρι δὲ τούτων τῶν ἡμέρων ἐφαίνετο δεήσεσθαι τοὺς Καταλανοὺς αὖθις ψηφίζεσθαι. Ἡ γὰρ ἑταιρεία ἡ παναριστερὰ (CUP) εἶπε αὐτοὺς τῷ τηρητικῷ Μὰς οὐκέτι πεπιστευκέναι. Χωρὶς δὲ αὐτῶν καίπερ ολίγων ὄντων οὐδεμία γε ἄρχη πλασθῆναι ἐδύνατο. Ὁ οὖν Μὰς ἤδη πολὺν χρόνον ἐκινδυνεύετο.

πηγή/bron: NOS Teletekst

Separatisten Catalonië gaan regeren

De partijen in Catalonië die voor afscheiding van Spanje zijn,zijn er op het laatste moment toch in geslaagd een regering te vormen. Ze zijn het erover eens geworden dat regiopresident Artur Mas plaatsmaakt voor iemand die voor alle partijen aanvaardbaar is; Charles Puigdemont, nu burgemeester van Girona. Een paar dagen geleden zag het er nog naar uit dat Catalonië afstevende op nieuwe verkiezingen. De ultralinkse partij CUP had het vertrouwen in de conservatief Mas opgezegd. Zonder steun van de kleine partij CUP was coalitievorming niet mogelijk. Mas lag al langer onder vuur.

Advertisements